20091112102826rBNG.jpg
Calendar  
 
 

 
Oct 01, 2015
การออกแบบ และเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน PLC ด้วย Software GX-Developer ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
 

 

ปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายหน่วยงาน หลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเท่ากับเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ ติดเขี้ยวเล็บให้กับตัวบุคลากรเองด้วย
หลักสูตร “การออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน” จึงเป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งาน PLC โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ และมีโอกาสได้ฝึกออกแบบ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ด้วย Software GX-Developer เพื่อให้เกิดทักษะ และมีประสบการณ์ตรงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
เรียนอะไรบ้าง
► รู้จักระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PLC ในแวดวงอุตสาหกรรม
 การนำอุปกรณ์ภายใน PLC มาช่วยในการออกแบบโปรแกรม (X,Y,M,T,C)
 การกำหนดตำแหน่ง Input และ Output ให้กับ PLC
 การใช้งาน Software GX-Developer ในการควบคุมการงาน PLC
-    เทคนิคการออกแบบโปรแกรม Ladder เบื้องต้น
-    การเขียนโปรแกรม Ladder ไปยัง PLC
-    การอ่านโปรแกรม Ladder จาก PLC
-    การดูสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ใน PLC ผ่าน Software GX-Developer
-    การเขียนคำอธิบาย (Comment) ในโปรแกรม Ladder
-    การจำลองการทำงานเสมือนจริงของ Software GX-Developer (GX-Simulator)
-    การใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ของ Software GX-Developer
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC Hardware รุ่น FX-Series
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC Hardware รุ่น Q-Series
 ทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม
เหมาะสำหรับ  บุคลากรผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC (Mitsubishi) และควรมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ระยะเวลา                       (2 วัน) ระหว่าง 9:00 – 16:00 น. (กรุณาตรงเวลา)
ค่าลงทะเบียน                 6,000 บาทต่อท่าน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
เรียนรู้กับอุปกรณ์           ชุดทดลอง PLC รุ่น Q-Series (ผู้เข้าอบรม 2 คนต่อชุดทดลอง)   
วิทยากร                        วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi 
หมายเหตุ                รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้

 


 
       
ใบสมัครเข้าอบรม
 
<< กลับหน้าหลัก 
 
 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
COPYRIGHT © 2011 Learning Hut Co., Ltd All rights reserved.
Member of 8webs.com